top of page
mosstre_logo_sotetzoldkeret.png

MOSSTRE BT.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

amely létrejött,

egyrészről a Mosstre Bt. (székhelye: 1191. Budapest Kosárfonó utca 18 1. em. 2., Cg.01-06-796037, adószáma: 28742584-1-43; aláírásnál képviseli: Deák Eszter Lea), mint Felhasználó (a továbbiakban: „Szolgáltató”, vagy „Fél”)

és Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyba lépő fél (Továbbiakban „Felhasználó” vagy „Fél”), együttesen „Felek” részéről.

A szerződő felek eltérő megállapodásának hiányában az Általános Szerződési Feltételek (Továbbiakban „ÁSZF”) rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen dokumentum határozza meg a weboldal (https://www.mosstre.com/) és az ott történő termék(ek) vásárlására vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket.

A jelen weboldalon regisztráló és/vagy megrendelést leadó személy (Felhasználó) a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezeléshez hozzájárul.

 1. Megrendelés
   

  1.  A Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért kártérítési- vagy egyéb felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

  2.  A Felhasználó a https://www.mosstre.com/oldal webáruházában szereplő termékekre adhat le rendelést a feltűntetett specifikációk (szín, méret) alapján. A feltűntetett termékspecifikációktól eltérő termékekre is lehetősége van Felhasználónak rendelést leadnia „Egyedi rendelés” formájában. Szolgáltató törekszik minden felé leadott rendelést teljesíteni, viszont Szolgáltatónak jógában áll a visszaigazolás megküldésekor a felé leadott rendeléstől elállni.

  3.  A Felhasználó Szolgáltató webáruházában szereplő termékre adott rendelése esetén megrendelésével igazolja és elfogadja az általa választott színek (alapanyag, keret, forma stb.), méretek megfelelősségét.

  4.  Az Felhasználó egyedi és nem egyedi megrendelései minden esetben egyedi rendelési számmal ellátott, erre a célra rendszeresített formanyomtatványon (Rendelés visszaigazolás) kerül visszaigazolásra Szolgáltató által.

  5.  Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató által küldött visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató az automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

  6.  A Felhasználó kizárólag írásban módosíthatja Megrendelését, mely Szolgáltató által írásos visszaigazolással kerül módosításra. Amennyiben a módosítás a Szolgáltató oldalán többletköltséggel és/vagy teljesítési határidő változással jár, úgy a Felhasználó Megrendelés módosításából eredő többletköltséget Szolgáltató részére köteles megtéríteni. Szolgáltató törekszik teljesíteni Felhasználó módosítási kérését, de nem kötelezhető a rendelés módosítás végrehajtására annak visszaigazolását követően. Ebben az esetben Felhasználó a Megrendelés törlését kérheti. Ilyen esetben Felhasználó által már befizetésre került összegének 50%-át Felhasználó elveszíti, mely Szolgáltató addig keletkezett költségeinek fedezésére kerül megtérítésre. Szolgáltató nem kötelezhető keletkezett költségeinek bemutatására / elszámoltatására.

  7.  Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó termékeire vonatkozó megrendeléseket kiemelten kezeli.

  8.  A Rendelés visszaigazolás legalább az alábbi adatokat tartalmazza: rendelési szám, a megrendelt Termék vagy Szolgáltatás megnevezése a specifikációra történő utalással, a megrendelt mennyiségek, az ellenérték, a teljesítés helye.
    

 2. Ellenérték és Teljesítés
   

  1. A Termék vagy Szolgáltatás ellenértékét (a továbbiakban: “Ellenérték”), valamint az Felhasználó részére nyújtott árkedvezményeket a Megrendelés tartalmazza. Az Ellenérték tartalmazza a teljesítéssel kapcsolatban a Szolgáltató oldalán felmerült valamennyi költséget.

  2. Teljesítés helye: A Megrendelésben Felhasználó által meghatározott cím.

  3. Teljesítés módja: Az Szolgáltató által akkor tekinthető a Megrendelés teljesítettnek, amennyiben a Megrendelés tárgyát képező terméket megfelelően a Felhasználó részére előkészítette és erről Felhasználót elektronikus úton (Felhasználó által megadott e-mail címen) értesítette. Ezt követően a Felek között létrejött Megrendelési szerződés hatályát veszíti.  Amennyiben Felhasználó Teljesítési helyet megadott a Megrendelésben, Szolgáltató köteles a megadott címre az előkészített rendelést eljuttatni. Felhasználó elfogadja és tudomásul veszi, hogy a rendelés átvételétől számítva a rendelésben szereplő termék(ek) Felhasználó felelősségébe tartozik.

  4. A webáruház megrendeléseit futárszolgálat futárjai kézbesítik. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. Amennyiben ebben időszakban Felhasználó nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni. Ez alól kivételt képeznek:

  5. Egyedi megrendelések melyeket Szolgáltató személyesen kézbesít Felhasználóval előre egyeztetett időpontban.

  6. Személyes átvétel esetén Szolgáltató által megadott címen Felhasználónak lehetősége van átvenni a már előkészített Megrendelést.

  7. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a Felhasználót terheli. Újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének (felmerülő szállítási többletköltségek) előre történő kiegyenlítése esetén áll Szolgáltatónak módjában ismételten elindítani. Az át nem vett csomagok újboni szállítási költségét a Felhasználót terhelik.

  8. Amennyiben Teljesítés helyén a Megrendelés teljesítése (termék átadása) sikertelennek bizonyult, Felhasználó elfogadja, hogy a Megrendelés teljesítettnek tekintendő és a továbbiakban Felhasználó felelőssége a megrendelés tárgyát képező termék átvétele. Az első sikertelen Megrendelés teljesítését követően minden termék minőségére vonatkozó felelősség Felhasználóre száll át.

  9. Teljesítés időbeni hatálya: A rendelés leadását követően Szolgáltató által megadott visszaigazolásban szereplő elkészülési határidő szerint, a Felhasználó által leadott Megrendelés elkészüléséről szóló tájékoztatást követő 5 munkanapon belül történik a Felhasználó vagy az Szolgáltató által megadott címen.

  10. Ha bármilyen okból kifolyólag Szolgáltató nem képes tartani a kitűzött rendelésteljesítési határidőt, Szolgáltató köteles Felhasználót értesíteni a késedelemről és meghatároznia egy új teljesítési határidőt vagy visszautasítani a rendelést annak Felhasználó oldaláról már befizetett költségek teljes visszatérítésével.

  11. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni. 
    

 3. Vis Maior
   

  1. Szolgáltató nem vonható felelősségre nem teljesítéssel vagy teljesítési késedelemmel a szerződés alapján vállalt kötelezettségek bármelyikére amennyiben olyan események váltják azt ki, amelyekre Szolgáltatónak nincs ráhatása, befolyása (vis maior). Vis maior-nak tekintendő minden olyan esemény, mulasztás vagy baleset, amely Szolgáltató ellenőrzési körén kívül esik, többek között: sztrájk, lezárások, tűntetések, terrorista támadás és fenyegetés, háború, háborús fenyegetés, tűz, robbanás, vihar, áradás, földrengés, járvány vagy egyéb természeti katasztrófa, szállítmányozási balesetek, kormány vagy állami hatóságok általi törvények, rendeletek, jogszabályokban történt szigorítások. Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a felsorolt események bármelyike esetén Szolgáltató kötelezettsége a szerződés, Megrendelés teljesítésére korlátozottak, ideiglenesen felfüggesztésre kerülhetnek amíg a vis maior-t okozó hatás meg nem szűnik. Ebben az esetben a teljesítés határideje a vis maior időtartamának ideével hosszabbodhat meg. Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz ilyen esetekben a szerződés, Megrendelés teljesítése érdekében és tájékoztatja Felhasználót a rendelést teljesítését gátoló/nehezítő eseményekről, körülményekről.
    

 4. Vételár és fizetési feltételek
   

  1. Szolgáltató által ÁSZF-nek megfelelően kiállított és benyújtott számla ellenértékét Felhasználó a számla kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül kell átutalnia Szolgáltatónak a számlán feltüntetett bankszámlaszámára. Szolgáltató a számla kiegyenlítését követően kezdi meg a Megrendelés teljesítését és a számla kiegyenlítéséttől számítandó a teljesítés ideje.

  2. Fizetés módja: Banki előre utalással. A megrendelés leadásakor a Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót, hogy rendelése "függő állapot"-ba került. Amint megérkezik a Szolgáltató bankszámlájára az átutalt összeg, a rendelését Szolgáltató aktiválja, és minden szükséges további információt (pl. várható teljesítési időpontja) e-mailben közli Felhasználóval.

  3. Amennyiben Felhasználó nem rendezi Szolgáltató által benyújtott számlát az adott időkereten belül (10 munkanap), Szolgáltató jogosult Megrendeléstől elállni, törölni azt.
    

 5. Elállási jog, Hibás termék
   

  1. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

  2. Felhasználónak jogában áll írásos formában, a megrendelés leadását követő 14 napon belül a megrendelésétől elállnia. Ebben az esetben Felhasználó a teljes vételár 15%-ának, levonásával a vételárat Szolgáltató köteles visszautalni Felhasználó bankszámlaszámára.

  3. Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

  4. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

  5. Felhasználónak jogában áll hibás terméket Szolgáltatóhoz visszajuttatnia, amennyiben ezt a termék átvételekor jelzi, annak átvételét megtagadja. Ebben az esetben a termék visszajuttatásának költségét Szolgáltatót terheli. Felhasználó köteles mielőbb (de nem később mint 24 órán belül) e-mail formájában jelezni Szolgáltató felé az észlelt minőségben vélt észrevételeit a mosstrehungary@gmail.com -os elérhetőségen. Szolgáltató köteles kivizsgálni minden visszajuttatott terméket és értesíti Felhasználót (az általa megadott e-mail címen) 5 munkanapon belül. Ha a termék Szolgáltatónak felróható okból kifolyólag hibásnak minősül, Felhasználónak jogában áll csere terméket kérnie az általa már megadott specifikációk alapján vagy a vételár visszaigénylését kérnie (szállítási díjat leszámítva).

  6. A Szolgáltató kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. Az átvett termék sérüléséből adódó költségek, értékvesztés a Felhasználót terhelik.
    

 6. Szavatosság és Jótállás
   

  1. Jótállásra csak a Polgári Törvénykönyv szerinti Fogyasztóra érvényes.

  2.  Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában a jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolhatja az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

  3. A Felhasználó szavatossági, illetve jótállási igényeit kizárólag a vásárláskor kapott eredeti számlával érvényesítheti. Az Szolgáltató mentesülhet a Felhasználó szerződéstől való elállási igényétől vagy árcsökkentésre vonatkozó igényétől, ha a hibásnak ítélt terméket megfelelő határidőn belül hibátlanra cseréli ki. Továbbá Szolgáltató mentesülhet a Felhasználó árcsökkentésre vonatkozó igényétől, ha Szolgáltató által meghatározott határidőn belül (de nem több mint 30 nap) a Felhasználó számára elfogadható módon azt kijavítja.

  4. A szavatosság, illetve jótállás nem terjed ki az olyan jellegű hibákra, melyek a nem megfelelő használatra vezethetők vissza, Szolgáltatóra nem visszavezethető okból keletkeznek.

  5. Megfelelő használatba értendő a megfelelő körülmények biztosítása, ami a Szolgáltató honlapján (www.mosstre.com) elérhető minden termék esetén a 40-60%-os páratartalom, közvetlen napfénytől védett hely.

  6. Jótálás időtartama megrendelés teljesítésétől számított 1 év.
    

 7. Vegyes rendelkezések
   

  1. www.mosstre.com oldalon megjelenő anyagok, képek és adatok felhasználása bármilyen formában (kivéve személyes használatra), kizárólag a Szolgáltató előzetes írásos engedélye után történhet

  2. Szolgáltató, a Felhasználót honlap használatából eredően ért bárminemű kárért felelősségre nem vonható.

  3. Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szolgáltató felé történő adattovábbítása során és azt követően a közölt adatokat Szolgáltató bizalmasan kezeli és harmadik fél felé nem adja ki – kivéve, ha Szolgáltató a rendelés teljesítéséhez von be harmadik felet (például: futárszolgált, alvállalkozó). Amennyiben Szolgáltató elektronikus rendszerét illetéktelen fél feltöri és ezen rendszerből Felhasználó adatai illetéktelen kezekbe kerülnek, az ebből származó károkért Szolgáltató felelősségre nem vonható.

  4. A jelen ÁSZF alapján kötött szerződésekre a magyar jog az irányadó.

  5. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Ektv.) törvény, fogyasztói szerződések esetén a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók.

  6. A jelen Szabályzat 2020. augusztus.24 napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi - mely idő alatt a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. Felhasználó a weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

  7. Felhasználó elfogadja és beleegyezését adja, hogy Szolgáltatót jövőbeni ajánlatairól értesítse Felhasználót.

  8. Az észrevételeket és javaslatokat minden esetben szívesen fogadjuk. Kérjük, észrevételeit a mosstrehungary@gmail.com oldalra küldje el.

Budapest, 2020. augusztus 24.

bottom of page